Nabór

 

 

Warunki rekrutacji do PSM I stopnia, cykl 4 – letni i cykl 6 – letni

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do PSM I stopnia powinni w pierwszej kolejności zgłosić się na Komisję Badania Uzdolnień, której celem jest wstępne badanie uzdolnień kandydatów do kształcenia w Szkole Muzycznej I st., pracować będzie w środy, w następujących terminach:

07.04, 14.04, 21.04, 28.04, 5.05 w godz. od 16.00 – 18.00

 

Uczniowie, którzy kwalifikują się do kształcenia muzycznego kierowani będą na egzaminy wstępne. do PSM I stopnia odbędzie się 31 maja 2021 r.

Egzaminy odbędą się wg wcześniej przygotowanego harmonogramu, który dostępny będzie na stronie internetowej szkoły

Wymagane dokumenty

 
 • podanie o przyjęcie do szkoły;
 • kwestionariusz osobowy;
 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia kandydata w szkole muzycznej (wszyscy), w przypadku instrumentów dętych dodatkowo zaświadczenie powinno zawierać sformułowanie „na instrumentach dętych”;
 
Wzory dokumentów dostępne są tutaj lub w sekretariacie szkoły. Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 15.05.2021 r.

Warunki rekrutacji do PSM II stopnia

Wydział Instrumentalny

 
Uczniowie będą przyjmowani na podstawie konkursowego egzaminu wstępnego, obejmującego praktyczny sprawdzian umiejętności instrumentalnych – termin 24 i 25 maja 2021 r. Egzaminy odbędą się wg wcześniej przygotowanego harmonogramu, który będzie dostępny na stronie internetowej szkoły.

Wymagania dla kandydatów do klasy I PSM II stopnia Wydział Instrumentalny:

 •  sekcja instrumentów klawiszowych (program egzaminu wstępnego): gamy (w odległości oktawy w ruchu równoległym i rozbieżnym przez 4 oktawy, w odległości tercji, seksty i decymy – w ruchu równoległym przez 4 oktawy, gama chromatyczna – przez 4 oktawy w ruchu równoległym i rozbieżnym, pasaż toniczny – przez 4 oktawy w ruchu równoległym i rozbieżnym, pasaż dominantowy, septymowy – przez trzy oktawy w ruchu równoległym, pasaż zmniejszony septymowy – przez trzy oktawy w ruchu równoległym), utwór polifoniczny, jedna część sonatiny lub sonaty, etiuda, utwór dowolny, czytanie a vista.
 
Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 20 minut
 
 • sekcja instrumentów smyczkowych (program egzaminu wstępnego): gitara: gama, pasaże, rytmizacja, apoyando, tirando, program dowolny do 7 minut; skrzypce: gama, pasaże, dwudźwięki, etiuda, utwór z towarzyszeniem fortepianu; altówka: gama, pasaże, dwudźwięki, etiuda, utwór z towarzyszeniem fortepianu; wiolonczela: gama, pasaże, etiuda, utwór z towarzyszeniem fortepianu; kontrabas: gama, pasaże, etiuda, utwór z towarzyszeniem fortepianu.

Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 20 minut

 • sekcja instrumentów dętych – program egzaminu dla kandydatów na instrumenty dęte drewniane (flet, obój, klarnet, saksofon, fagot) i blaszane (róg, trąbka, puzon, tuba): gamy (durowa – legato i non legato, grać w obrębie opanowanej skali; molowa – harmoniczna – legato i non legato, grać w obrębie opanowanej skali; trójdźwięk toniczny – legato i non legato, grać w obrębie opanowanej skali; tercje lub inne interwały – legato), etiuda (zróżnicowana rytmicznie i artykulacyjnie), dwie kontrastowe części koncertu lub sonaty z towarzyszeniem fortepianu (z pamięci), utwór dowolny lub fragment suity, wariacji.

 • perkusja (program egzaminu wstępnego): gamy – dur, moll – dowolnie wybrane (powyżej 2 znaków chromatycznych), pasaże (dowolnie wybrane), skala chromatyczna. Werbel – etiuda marszowa w technice rudymentarnej oraz etiuda o charakterze koncertowym / orkiestrowym, rudimenty. Utwór idiofonowy z akompaniamentem. Utwór w technice czteropałkowej na wibrafon lub marimbę. Kotły – etiuda na 2 – 4 kotły. Zestaw jazzowy – utwór solo lub etiuda. Kandydat może być poproszony o zagranie improwizowanego sola (np 32 takty opartych na swing’u) lub wybranych rytmów tanecznych. Czytanie nut a vista na instrumentach perkusyjnych. W każdej chwili kandydat może być poproszony o grę z metronomem. Na egzamin należy stawić się z własnym kompletem pałek oraz nutami wykonywanych utworów. Kandydat może zostać poproszony o zagranie wszystkich pozycji, wybranych utworów lub ich fragmentów.

Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 20 minut

Wymagane dokumenty

 
 • podanie o przyjęcie do szkoły;
 • kwestionariusz osobowy;
 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia kandydata w szkole muzycznej (wszyscy), w przypadku instrumentów dętych dodatkowo zaświadczenie powinno zawierać sformułowanie „na instrumentach dętych”;
 • świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I stopnia (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 
Do klasy I publicznej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli szkołę I stopnia w roku szkolnym bezpośrednio poprzedzającym rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej szkoły II stopnia.
 
Wzory dokumentów dostępne są tutaj lub w sekretariacie szkoły. Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 10.05.2021 r.

Wydział Wokalny

 
Egzamin obejmuje badanie predyspozycji wokalnych, zdolności słuchowo – rytmicznych i aktorskich – termin 24 maja 2021 r.
 
Egzaminy odbędą się wg wcześniej przygotowanego harmonogramu, który będzie dostępny na stronie internetowej szkoły.
 
 
 

Wymagane dokumenty

 
 • podanie o przyjęcie do szkoły;
 • kwestionariusz osobowy;
 • zaświadczenie od lekarza audiologa lub foniatry o braku przeciwwskazań do kształcenia głosu kandydata.
 
Do klasy I publicznej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli szkołę I stopnia w roku szkolnym bezpośrednio poprzedzającym rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej szkoły II stopnia.
 
Wzory dokumentów dostępne są tutaj lub w sekretariacie szkoły. Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 10.05.2021 r.