Nabór


 

Warunki rekrutacji do PSM I stopnia

cykl 4 – letni i cykl 6 - letni 

 

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do PSM I stopnia powinni w pierwszej kolejności zgłosić się na Komisję Badania Uzdolnień

 

KOMISJA BADANIA UZDOLNIEŃ,


której celem jest wstępne badanie uzdolnień kandydatów do kształcenia w Szkole Muzycznej I st., pracować będzie

 

w środy, w następujących terminach:

20.03, 27.03, 03.04, 10.04, 17.04, 24.04, 08.05, 15.05,

w godz. od 16.00 - 18.00

 

Uczniowie, którzy kwalifikują się do kształcenia muzycznego kierowani będą na egzaminy wstępne.

 

 

Egzamin wstępny do PSM I stopnia odbędzie się

4 czerwca 2019 r.

 

Dla kandydatów w wieku 5 – 8 lat dodatkowo Testy Gordona

3 i 4 czerwca 2019 r.

 

Egzaminy odbędą się wg wcześniej przygotowanego harmonogramu, który dostępny będzie na tablicy ogłoszeń

 

 

Wymagane dokumenty:

 

1.  podanie o przyjęcie do szkoły; 

2.     kwestionariusz osobowy;

3. zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia kandydata w szkole muzycznej (wszyscy), w przypadku instrumentów dętych dodatkowo zaświadczenie powinno zawierać sformułowanie „na instrumentach dętych”;

 

Wzory dokumentów dostępne są na stronie www.psm.nowysacz.pl w zakładce „Nabór” i w sekretariacie szkoły.

 

Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 20.05.2019 r.

 

Warunki rekrutacji do PSM II stopnia

 

 

Wydział Instrumentalny

 

Uczniowie będą przyjmowani na podstawie konkursowego egzaminu wstępnego, obejmującego:

 

-      kształcenie słuchu – termin 15 i 16 maja 2019 r. 

-  praktyczny sprawdzian umiejętności instrumentalnych – termin 16 maja 2019 r.

 

Egzaminy odbędą się wg wcześniej przygotowanego harmonogramu, który będzie dostępny na tablicy ogłoszeń 

 

 

Wymagania dla kandydatów do klasy I PSM II stopnia Wydział Instrumentalny:

 

- sekcja instrumentów klawiszowych (program egzaminu wstępnego): gamy (w odległości oktawy w ruchu równoległym i rozbieżnym przez 4 oktawy, w odległości tercji, seksty i decymy - w ruchu równoległym przez 4 oktawy, gama chromatyczna - przez 4 oktawy w ruchu równoległym i rozbieżnym, pasaż toniczny - przez 4 oktawy w ruchu równoległym i rozbieżnym, pasaż dominantowy, septymowy - przez trzy oktawy w ruchu równoległym, pasaż zmniejszony septymowy - przez trzy oktawy w ruchu równoległym), utwór polifoniczny, jedna część sonatiny lub sonaty, etiuda, utwór dowolny, czytanie a vista.

 

Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 20 minut

 

- sekcja instrumentów smyczkowych (program egzaminu wstępnego): gitara: gama, pasaże, rytmizacja, apoyando, tirando, program dowolny do 7 minut; skrzypce: gama, pasaże, dwudźwięki, etiuda, utwór z towarzyszeniem fortepianu; altówka: gama, pasaże, dwudźwięki, etiuda, utwór z towarzyszeniem fortepianu; wiolonczela: gama, pasaże, etiuda, utwór z towarzyszeniem fortepianu; kontrabas: gama, pasaże, etiuda, utwór z towarzyszeniem fortepianu.

 

Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 20 minut

 

 -        sekcja instrumentów dętych - program egzaminu dla kandydatów na instrumenty dęte drewniane (flet, obój, klarnet, saksofon, fagot) i blaszane (róg, trąbka, puzon, tuba): gamy (durowa - legato i non legato, grać w obrębie opanowanej skali; molowa - harmoniczna - legato i non legato, grać w obrębie opanowanej skali; trójdźwięk toniczny - legato i non legato, grać w obrębie opanowanej skali; tercje lub inne interwały – legato), etiuda (zróżnicowana rytmicznie i artykulacyjnie), dwie kontrastowe części koncertu lub sonaty z towarzyszeniem fortepianu (z pamięci), utwór dowolny lub fragment suity, wariacji.

-        perkusja (program egzaminu wstępnego): gamy - dur, moll - dowolnie wybrane (powyżej 2 znaków chromatycznych), pasaże (dowolnie wybrane), skala chromatyczna.

Werbel - etiuda marszowa w technice rudymentarnej oraz etiuda o charakterze koncertowym / orkiestrowym, rudimenty.

Utwór idiofonowy z akompaniamentem.

Utwór w technice czteropałkowej na wibrafon lub marimbę.

Kotły - etiuda na 2 - 4 kotły.

Zestaw jazzowy - utwór solo lub etiuda. Kandydat może być poproszony o zagranie improwizowanego sola (np 32 takty opartych na swing’u) lub wybranych rytmów tanecznych.

Czytanie nut a vista na instrumentach perkusyjnych.

W każdej chwili kandydat może być poproszony o grę z metronomem. Na egzamin należy stawić się z własnym kompletem pałek oraz nutami wykonywanych utworów. Kandydat może zostać poproszony o zagranie wszystkich pozycji, wybranych utworów lub ich fragmentów.

 

Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 20 minut

 

Wymagania z kształcenia słuchu dla kandydatów do klasy I PSM II stopnia Wydział Instrumentalny:

 

 

-        Ćwiczenia słuchowe praktyczne: śpiewanie a vista ćwiczeń 1-głosowych w tonacjach do 5 znaków, śpiewanie gam dur i moll naturalnych oraz w odmianach: dur i moll harmoniczna, dorycka, melodyczna, śpiewanie i rozpoznawanie interwałów (śpiew do oktawy, rozpoznawanie łącznie z ponadoktawowymi), śpiewanie i rozpoznawanie trójdźwięków: dur, moll, zmniejszony - w post. zasadniczej i w przewrotach oraz zwiększony w post. zasadniczej, dominanta septymowa w postaci zasadniczej oraz w przewrotach - rozpoznawanie oraz śpiewanie z rozwiązaniem na tonikę, realizacja a vista ćwiczeń rytmicznych 1-głosowych, powtarzanie głosem prostych zwrotów melodyczno-rytmicznych (ćwiczenie pamięciowe).

 

-        Teoria: gamy dur i moll w odmianach do 5 znaków, budowa dominanty septymowej w tonacjach do 5 znaków z rozwiązaniem na tonikę,  trójdźwięki triady w tonacjach dur i moll do 5 znaków, grupowanie wartości rytmicznych w taktach.

 

Wymagane dokumenty:

 

-       podanie o przyjęcie do szkoły;

-       kwestionariusz osobowy;

-       zaświadczenie od lekarza zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podst. art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy,

 

-       świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I stopnia (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 

Do klasy I publicznej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli szkołę I stopnia w roku szkolnym bezpośrednio poprzedzającym rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej szkoły II stopnia.

 

Wzory dokumentów dostępne są na stronie www.psm.nowysacz.pl w zakładce „Nabór” i w sekretariacie szkoły.

 

 


Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 10.05.2019 r.  

 

  

Wydział Wokalny

 

Egzamin obejmuje badanie predyspozycji wokalnych, zdolności słuchowo - rytmicznych i aktorskich oraz znajomości materiału podstawy programowej z zakresu szkoły I stopnia – termin 16 maja 2019 r. 

 

 

Egzaminy odbędą się wg wcześniej przygotowanego harmonogramu, który będzie dostępny na tablicy ogłoszeń. 

 

 

Wymagane dokumenty:

 

-       podanie o przyjęcie do szkoły;

-       kwestionariusz osobowy;

-   zaświadczenie od lekarza audiologa lub foniatry o braku przeciwwskazań do kształcenia głosu kandydata.
  

 

 
Wzory dokumentów dostępne są na stronie www.psm.nowysacz.pl w zakładce „Nabór” i w sekretariacie szkoły.

 


 

Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 10.05.2019 r. 

 

 

WZORY DOKUMENTÓW:


Podanie o przyjęcie do szkoły


Kwestionariusz