Nabór


 

Warunki rekrutacji do PSM I stopnia 

cykl 4 – letni i cykl 6 - letni 

 

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do PSM I stopnia powinni w pierwszej kolejności zgłosić się na Komisję Badania Uzdolnień

 

KOMISJA BADANIA UZDOLNIEŃ, 

której celem jest wstępne badanie uzdolnień kandydatów do kształcenia w Szkole Muzycznej I st., pracować będzie

 

w środy, w następujących terminach:  

14.03, 21.03, 28.03, 4.04, 11.04, 18.04, 25.04, 9.05, 

w godz. od 16.00 - 18.00

 

Uczniowie, którzy kwalifikują się do kształcenia muzycznego kierowani będą na egzaminy wstępne.

 

 

Egzamin wstępny do PSM I stopnia odbędzie się 

23 maja 2018 r.


Dla kandydatów w wieku 5 – 8 lat dodatkowo Testy Gordona 

22 i 23 maja 2018 r.

 

Egzaminy odbędą się wg wcześniej przygotowanego harmonogramu, który dostępny będzie na stronie internetowej

oraz na tablicy ogłoszeń 

 

 

Wymagane dokumenty: 

 

1. podanie o przyjęcie do szkoły; 

2. kwestionariusz osobowy;

3. zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do kształcenia kandydata w szkole muzycznej (wszyscy),

w przypadku instrumentów dętych dodatkowo zaświadczenie powinno zawierać sformułowanie „na instrumentach dętych”;

 

 

Wzory dokumentów dostępne są na stronie www.psm.nowysacz.pl w zakładce „Nabór” i w sekretariacie szkoły

 

Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 10.05.2018 r. 

 

 

Warunki rekrutacji do PSM II stopnia 

 

 


Wydział Instrumentalny 

 


Uczniowie będą przyjmowani na podstawie konkursowego egzaminu wstępnego, obejmującego: 

 

- kształcenie słuchu - termin 17 – 18 maja 2018 r.

- praktyczny sprawdzian umiejętności instrumentalnych - termin 21 maja 2018 r.

 

Egzaminy odbędą się wg wcześniej przygotowanego harmonogramu, który dostępny będzie na stronie internetowej 

oraz na tablicy ogłoszeń

 

 

Wymagania dla kandydatów do klasy I PSM II stopnia Wydział Instrumentalny: 

 

sekcja instrumentów klawiszowych (program konkursowego egzaminu wstępnego): gamy (w odległości oktawy 

w ruchu równoległym i rozbieżnym przez 4 oktawy, w odległości tercji, seksty i decymy - w ruchu równoległym 

przez 4 oktawy, gama chromatyczna - przez 4 oktawy w ruchu równoległym i rozbieżnym, pasaż toniczny - 

przez 4 oktawy w ruchu równoległym i rozbieżnym, pasaż dominantowy, septymowy - przez trzy oktawy w ruchu 

równoległym, pasaż zmniejszony septymowy - przez trzy oktawy w ruchu równoległym), utwór polifoniczny, 

jedna część sonatiny lub sonaty, etiuda, utwór dowolny, czytanie a vista.

 

Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 20 minut

 

sekcja instrumentów smyczkowych (program konkursowego egzaminu wstępnego): gitara: gama, pasaże, rytmizacja, 

apoyando, tirando, program dowolny do 7 minut; skrzypce: gama, pasaże, dwudźwięki, etiuda, utwór z towarzyszeniem 

fortepianu; altówka: gama, pasaże, dwudźwięki, etiuda, utwór z towarzyszeniem fortepianu; wiolonczela: gama, pasaże, 

etiuda, utwór z towarzyszeniem fortepianu; kontrabas: gama, pasaże, etiuda, utwór z towarzyszeniem fortepianu.

 

Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 20 minut

 

sekcja instrumentów dętych – program egzaminu konkursowego dla kandydatów na instrumenty dęte drewniane (flet, obój, klarnet, saksofon, fagot) 

i blaszane (róg, trąbka, puzon, tuba): gamy (durowa - legato i non legato, grać w obrębie opanowanej skali; molowa 

- harmoniczna - legato i non legato, grać w obrębie opanowanej skali; trójdźwięk toniczny - legato i non legato, grać 

w obrębie opanowanej skali; tercje lub inne interwały – legato), etiuda (zróżnicowana rytmicznie i artykulacyjnie), dwie kontrastowe części koncertu lub sonaty 

z towarzyszeniem fortepianu (z pamięci), utwór dowolny lub fragment suity, wariacji.

 

Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 20 minut

 

Wymagania z kształcenia słuchu dla kandydatów do klasy I PSM II stopnia Wydział Instrumentalny: 

 

- Ćwiczenia słuchowe praktyczne: śpiewanie a vista ćwiczeń 1-głosowych w tonacjach do 5 znaków, śpiewanie gam dur i moll naturalnych oraz w odmianach: dur i moll harmoniczna, 

dorycka, melodyczna, śpiewanie i rozpoznawanie interwałów (śpiew do oktawy, rozpoznawanie łącznie z 

ponadoktawowymi), śpiewanie i rozpoznawanie trójdźwięków: dur, moll, zmniejszony - w post. zasadniczej 

i w przewrotach oraz zwiększony w post. zasadniczej, dominanta septymowa w postaci zasadniczej oraz w przewrotach

 - rozpoznawanie oraz śpiewanie z rozwiązaniem na tonikę, realizacja a vista ćwiczeń rytmicznych 1-głosowych, powtarzanie głosem prostych zwrotów melodyczno-rytmicznych (ćwiczenie pamięciowe).

 

- Teoria: gamy dur i moll w odmianach do 5 znaków, budowa dominanty septymowej w tonacjach do 5 znaków 

z rozwiązaniem na tonikę,  trójdźwięki triady w tonacjach dur i moll do 5 znaków, grupowanie wartości rytmicznych 

w taktach.

 

 

Wymagane dokumenty: 

 

- podanie o przyjęcie do szkoły; 

- kwestionariusz osobowy;

- zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do kształcenia kandydata w szkole muzycznej 

(wszyscy), w przypadku instrumentów dętych zaświadczenie od lekarza pulmonologa braku przeciwwskazań 

do kształcenia kandydata na instrumencie dętym

 

Wzory dokumentów dostępne są na stronie www.psm.nowysacz.pl w zakładce „Nabór” i w sekretariacie 

szkoły 

 

Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 10.05.2018 r. 

 

 


Wydział Wokalny 

 

 

Egzamin obejmuje badanie predyspozycji wokalnych materiału głosowego oraz zdolności słuchowo 

- rytmicznych i aktorskich – termin 21 maja 2018 r.

 

Egzaminy odbędą się wg wcześniej przygotowanego harmonogramu, który dostępny będzie na stronie 

internetowej oraz na tablicy ogłoszeń

 

Wymagane dokumenty: 

 

- podanie o przyjęcie do szkoły; 

- kwestionariusz osobowy;

- zaświadczenie od lekarza audiologa lub foniatry o braku przeciwwskazań do kształcenia głosu kandydata.

 

 

Wzory dokumentów dostępne są na stronie www.psm.nowysacz.pl w zakładce „Nabór” i w sekretariacie szkoły 

 

 

Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 10.05.2018 r. 

 

 


Podanie o przyjęcie do szkoły (pobierz tutaj), kwestionariusz (pobierz tutaj) wraz z krótkim życiorysem (życiorys dotyczy tylko kandydatów do PSM II stopnia). Podanie o przyjęcie do Internatu PSM (pobierz tutaj).

 

Prosimy o składanie kompletnych dokumentów rekrutacyjnych (wraz z zaświadczeniem lekarskim). Dokumentacja bez zaświadczenia nie będzie przyjmowana. 

 

 

 

Prosimy o składanie kompletnych dokumentów rekrutacyjnych (wraz z zaświadczeniem lekarskim). Dokumentacja bez zaświadczenia nie będzie przyjmowana.