Aktualności


2019-08-30 12:15:58

Rozpoczynamy uroczystości jubileuszowe 70-lecia istnienia Naszej Ukochanej Szkoły Muzycznej, która od wielu lat funkcjonuje pod nazwą - Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu. 

 

Uroczystości jubileuszowe potrwają przez cały rok szkolny 2019/2020. 

 

Główne obchody tego zacnego jubileuszu odbędą się dnia 2 listopada 2019 w Małopolskim Centrum Kultury "Sokół" przy ul. Długosza 3, pod nazwą "Noc dźwięków".

 

O 16.00, w kościele szkolnym Św. Kazimierza w Nowym Sączu odbędzie się uroczysta Msza Św. jubileuszowa ubarwiona Spatzen-Messe Wolfganga Amadeusza Mozarta, w wykonaniu solistów, chóru, orkiestry symfonicznej. Od godz. 18.00 w MCK "Sokół" wielogodzinna "Noc dźwięków", w której udział wezmą uczniowie obecni i byli, którzy są wybitnymi instrumentalistami i wokalistami wielu krajowych i światowych orkiestr oraz wybitnymi profesorami akademii muzycznych. Zapraszamy wszystkich naszych uczniów, rodziców, absolwentów, sympatyków oraz gości abyśmy mogli razem przez wiele godzin świętować tę piękną uroczystość.

 

Program uroczystości jubileuszowych (plik PDF).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANYCH Z OBCHODAMI 70-LECIA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA, IM. FRYDERYKA CHOPINA W NOWYM SĄCZU

1. Organizatorem Imprezy jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II  stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu, z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 213, NIP: 734-25-72-878, REGON: 000277569.

2. Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Imprezie (dalej jako „Uczestnik”).

3. Istnieje możliwość, iż przebieg Imprezy, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

4. Biorąc udział w Imprezie Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II  stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych i stronie internetowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II  stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie realizacji jej celów w związku z organizacją Imprezy lub dotyczącą jej działalności informacyjnej lub promocyjnej.

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych Uczestników jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II  stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu, z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 213;

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt do IOD: Ewa Kuzak, iodo@psm.nowysacz.pl;

3) dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt. 4 powyżej;

5) dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku nie będą przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

6) dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody;

7) Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Imprezie;

10) wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu.
« Powrót