Aktualności


2015-10-20 11:42:43

Zaproszenie do złożenia oferty na wynajem pomieszczenia w budynku PSM w celu prowadzenia bufetu

Dyrektor 
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina  w  Nowy Sączu 

ZAPRASZA

 

 

do złożenia oferty na wynajem pomieszczenia w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Nowym Sączu ul. Nawojowska 213, w celu prowadzenia bufetu, zgodnie z wymogami określonymi rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymogami, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci
i młodzieży w tych jednostkach
, z którego będą mogli korzystać uczniowie i pracownicy naszej szkoły.

Powierzchnia oferowanego lokalu: 29.5 m2.

Przed złożeniem oferty zostanie udostępniony lokal do oglądu zainteresowanym podmiotom.

Warunki udziału w postępowaniu

Złożona oferta ma zawierać następujące dokumenty:

a)          Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego podmiot  do występowania w obrocie prawnym potwierdzoną przez podmiot za zgodność z oryginałem.

b)          Kserokopię aktualnej koncesji na prowadzenie zbiorowego żywienia i sprzedaż produktów żywnościowych potwierdzoną przez podmiot za zgodność z oryginałem.

c)           Wypełniony i zaparafowany wzór umowy lub istotne postanowienia umowy,

 

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (pocztą na adres szkoły) w kopercie z opisem: „oferta na prowadzenie bufetu” lub osobiście w sekretariacie szkoły, faksem lub drogą elektroniczną (sekretarz@psmns.mnet.pl,) w terminie do 02.11.2015r. do godz.16.00. oferta otrzymana przez Szkołę po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Podmiotowi. Podmiot może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami z ramienia szkoły jest:

Anna Migacz, tel. 18 443 93 33, faks 18 443 97 32.

Fryderyk Wilczyński, tel. 18 443 93 33, 662226038, faks 18 443 97 32, e-mail sekretarz@psmns.mnet.pl

 

Miejsce i termin rozstrzygnięcia postępowania

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Chopina w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 213.
dnia 05.11.2015r.

 

Inne informacje związane z postępowaniem

Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:

a)        atrakcyjność oferty żywieniowej                   -  35 %

b)        cena  wynajmu lokalu                                      -  35 %

c)         czas otwarcia                                                    -  30 %

 

Z przeprowadzonego postępowania sporządzony zostanie protokół, a firmy, które złożyły oferty zostaną pisemnie powiadomione o wyborze oferty do realizacji zadania.« Powrót