Linki do lekcji zdalnych prowadzonych poprzez Teams’a z mgr Olgą Bolanowską

Linki do lekcji zdalnych prowadzonych poprzez Teams’a z mgr Olgą Bolanowską, wg planu zajęć ustalonego z nauczycielem.

 

Klasa 1A
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDk4MjFkYjYtZTNkYy00ZWE5LThiZTctYTVhMTc4YzY4ZDJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259d53243-aea3-492d-b84f-aa7c38bf6186%22%2c%22Oid%22%3a%225c77927a-f79e-47c4-b54b-d87e05ac04c4%22%7d

Klasa 1B
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjk3NTEyYjItZTNlNS00NzZlLTk4YTYtNGMwY2QxNDU2ZGE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259d53243-aea3-492d-b84f-aa7c38bf6186%22%2c%22Oid%22%3a%225c77927a-f79e-47c4-b54b-d87e05ac04c4%22%7d

Klasa 1C
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmUxYzkzYTgtYmIzMS00NDkzLWFkYmYtMmEwMDA0YzU2MzM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259d53243-aea3-492d-b84f-aa7c38bf6186%22%2c%22Oid%22%3a%225c77927a-f79e-47c4-b54b-d87e05ac04c4%22%7d

Klasa 2A
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjFlY2Q5MWMtNDM4MS00Mjc0LWE1MzUtNjk3OTU4YTdlZmVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259d53243-aea3-492d-b84f-aa7c38bf6186%22%2c%22Oid%22%3a%225c77927a-f79e-47c4-b54b-d87e05ac04c4%22%7d

Klasa 2B
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTY4ZGMwNGYtMzRhNi00NTk2LWJiZDQtMTQ0MjdlMzgyYTcy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259d53243-aea3-492d-b84f-aa7c38bf6186%22%2c%22Oid%22%3a%225c77927a-f79e-47c4-b54b-d87e05ac04c4%22%7d

Klasa 2C
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2YxNjM4NzgtMWMwMS00OGRhLTg2MTUtMTcxMjg2ZjdjMGJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259d53243-aea3-492d-b84f-aa7c38bf6186%22%2c%22Oid%22%3a%225c77927a-f79e-47c4-b54b-d87e05ac04c4%22%7d

Klasa 3A
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTM0MzllYmEtMDk1Zi00MTE1LWExNzItMmNlZDRlNjRmYmQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259d53243-aea3-492d-b84f-aa7c38bf6186%22%2c%22Oid%22%3a%225c77927a-f79e-47c4-b54b-d87e05ac04c4%22%7d

Klasa 3B
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTU5ODMzMGItNjc5MC00MTExLThhYzEtNjc2YzNkY2U4NzQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259d53243-aea3-492d-b84f-aa7c38bf6186%22%2c%22Oid%22%3a%225c77927a-f79e-47c4-b54b-d87e05ac04c4%22%7d

Klasa 3C
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzFiN2VhYTAtMzYzMi00MzdhLTkzMjYtZDU3ZWFjMTdhYWE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259d53243-aea3-492d-b84f-aa7c38bf6186%22%2c%22Oid%22%3a%225c77927a-f79e-47c4-b54b-d87e05ac04c4%22%7d

Klasa 4A
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjZiMDI1NTktMjYxMC00MmJkLTg3ZmUtNTk1OTFkNzJhY2I3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259d53243-aea3-492d-b84f-aa7c38bf6186%22%2c%22Oid%22%3a%225c77927a-f79e-47c4-b54b-d87e05ac04c4%22%7d

Klasa 4B
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2M3ZThkNDQtNTE1NS00ZTk2LTljN2EtNDU1NTBjZWUxMTAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259d53243-aea3-492d-b84f-aa7c38bf6186%22%2c%22Oid%22%3a%225c77927a-f79e-47c4-b54b-d87e05ac04c4%22%7d

Klasa 4C
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjRlZWUzZTgtOTJjYS00ZjY4LTlkZTgtZWJiZDljZjFiOWY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259d53243-aea3-492d-b84f-aa7c38bf6186%22%2c%22Oid%22%3a%225c77927a-f79e-47c4-b54b-d87e05ac04c4%22%7d

Klasa 6A
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODQ4MDAxZGQtY2NiMi00ODQ4LTgyNjEtZWE0YjdkNTA4YjY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259d53243-aea3-492d-b84f-aa7c38bf6186%22%2c%22Oid%22%3a%225c77927a-f79e-47c4-b54b-d87e05ac04c4%22%7d

Klasa 6B
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWJmYjhjZGMtZmNjZi00MzY0LWJkODItNTk1NTg5NjM5NWQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259d53243-aea3-492d-b84f-aa7c38bf6186%22%2c%22Oid%22%3a%225c77927a-f79e-47c4-b54b-d87e05ac04c4%22%7d

Klasa 4WOK
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OThlNzFjMzktOThmNC00MzdlLTk5ODQtMGU3YmM5MThkNzY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259d53243-aea3-492d-b84f-aa7c38bf6186%22%2c%22Oid%22%3a%225c77927a-f79e-47c4-b54b-d87e05ac04c4%22%7d

Klasa 4MD
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjI5MzhiNTEtODQxYS00OWYzLWEwMTctMjYwYWUwZTJiM2I1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259d53243-aea3-492d-b84f-aa7c38bf6186%22%2c%22Oid%22%3a%225c77927a-f79e-47c4-b54b-d87e05ac04c4%22%7d

Klasa 6dz
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzU2NTJjYzItYTRkNi00M2QyLTgxZjYtZGY5N2M1ZGEyZDgw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259d53243-aea3-492d-b84f-aa7c38bf6186%22%2c%22Oid%22%3a%225c77927a-f79e-47c4-b54b-d87e05ac04c4%22%7d

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Aktualności